Thông báo về chủ trương vận động ủng hộ xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Hàm Yên

Thực hiện Kết luận số 1029-KL/HU ngày 2/6/2010 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Yên về chủ trương vận động ủng hộ xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em và Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện Hàm Yên. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hàm Yên, Ban vận động xây dựng và quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Hàm Yên tổ chức đợt vận động ...