Quyết định Về việc Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua xã Minh Khương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (đợt 1).

Quyết định Về việc Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua xã Minh Khương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (đợt 1).

Quyết định Về việc Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Thực hiện Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn1), đoạn qua xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (đợt 2)

Quyết định Về việc Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Thực hiện Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn1), đoạn qua xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (đợt 2)

Quyết định Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua xã Minh Dân, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (đợt 1)

Quyết định Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua xã Minh Dân, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (đợt 1)