Thông báo về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Hàm Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên thông báo về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 cụ thể như sau: