Thông báo Tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 07/2/2020, Huyện ủy Hàm Yên đã có Thông báo số 247-TB/HU về tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức (không qua thi tuyển) đến công tác tại các cơ quan chuyên trách giúp việc Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội huyện 6 tháng đầu năm 2020.

Thông báo Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày 22/11/2019, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên có Thông báo số 126/TB-UBND về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 3 năm 2019 tại một số điểm dân cư trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.