UBND huyện Hàm Yên: Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2014

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2014, cụ thể như sau:

* Tổng số thí sinh đủ điều kiện xét tuyển: 06; trong đó:

- Số thí sinh không tham gia xét tuyển (bỏ xét tuyển): 02 thí sinh

- Số thí sinh tham gia xét tuyển: 04 thí sinh

+ Dự kiến trúng tuyển: 02 thí sinh

+ Dự kiến không trúng tuyển: 02 thí sinh (Do điểm kiểm tra, sát hạch không đạt 50 điểm theo theo quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ).

- Link download toàn văn thông báo:
- Link download biểu danh sách thí sinh bỏ xét tuyển:
- Link download biểu tổng hợp kết quả xét tuyển:

Bài viết cùng chuyên mục