Thủ tục Đình chỉ hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Trình tự thực hiện
Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, lấy ý kiến của các tổ chức có liên quan và nhân dân trên địa bàn. Nếu có căn cứ để đình chỉ hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/03/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định đình chỉ hoạt động trung tâm học tập cộng đồng.
(Sau thời gian đình chỉ, nếu trung tâm học tập cộng đồng khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ thì Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra và trình Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại).
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;
+ Biên bản kiểm tra.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết
Không quy định.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
Kết quả thực hiện
Quyết định hành chính.
Lệ phí
Không
Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/03/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế, tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.