Thủ tục Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Trình tự thực hiện
Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra trung tâm học tập cộng đồng, lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan và nhân dân trên địa bàn. Nếu có căn cứ để giải thể theo quy định tại khoản 1 Điều này thì trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định giải thể trung tâm học tập cộng đồng.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Tờ trình đề nghị giải thể;
+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;
+ Biên bản kiểm tra.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết
Không quy định.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.
Kết quả thực hiện
Quyết định hành chính.
Lệ phí
Không
Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/03/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế, tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.