Thủ tục Đình chỉ hoạt động giáo dục của trường trung học (đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở)

Trình tự thực hiện
- Khi trường trung học vi phạm khoản 1 Điều 13 Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra đánh giá mức độ vi phạm.
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ mức độ vi phạm, ra quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trường và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
(Sau thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục và đơn vị bị đình chỉ có hồ sơ đề nghị được hoạt động giáo dục trở lại thì Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục trở lại. Trong trường hợp chưa cho phép hoạt động giáo dục trở lại thì Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo có văn bản thông báo cho trường biết rõ lý do và hướng giải quyết).
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra.
+ Biên bản kiểm tra.
+ Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục.
- Số lượng hồ sơ: Không quy định.
Thời hạn giải quyết
Không quy định.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng GD&ĐT (UBND cấp huyện).
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT (UBND cấp huyện).
- Cơ quan phối hợp: Không.
- Cơ quan phối hợp: Không.
Kết quả thực hiện
Quyết định hành chính.
Lệ phí
Không
Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Luật Giáo dục năm 2005.
- Luật Giáo dục sửa đổi năm 2009.
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.