Thủ tục Xác nhận hồ sơ Cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ

Trình tự thực hiện
- Đối với liệt sỹ mới được công nhận:
Căn cứ vào bản khai tình hình thân nhân trong gia đình liệt sỹ Giám đốc Sở ra Quyết định trợ cấp và cấp phiếu lập sổ trợ cấp đối với thân nhân liệt sỹ.
- Đối với những liệt sỹ đã được công nhận từ trước:
Nếu thân nhân chủ yếu chưa được hưởng trợ cấp hàng tháng thì có đơn đề nghị ghi rõ tên, tuổi, địa chỉ, quan hệ với liệt sỹ. Có xác nhận của chính quyền địa phương.
- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình Sở Lao động Thương binh và Xã hội ra quyết định trợ cấp.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị trợ cấp, có xác nhận của chính quyền địa phương.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết
30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện.
- Cơ quan phối hợp: Không.
Kết quả thực hiện
Văn bản xác nhận.
Lệ phí

Không

Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH 11.
- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBCH, ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động TB và XH hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.