Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ)

Trình tự thực hiện
- Tổ chức nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện.
- UBND cấp huyện kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
- UBND cấp huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng.
Cách thức thực hiện
UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Bản vẽ quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005.
+ Báo cáo tổng hợp gồm thuyết minh, các văn bản pháp lý có liên quan (Quyết định giao chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN, …).
+ Tờ trình phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Thời hạn giải quyết
- 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan trình thẩm định, tiến hành thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng.
- 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan thẩm định, tiến hành phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp (nếu có): Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan (nếu có).
Kết quả thực hiện
Phê duyệt.
Lệ phí

Thực hiện theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng.

Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2005.
- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.
- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005
- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.
- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng.