Thủ tục Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Trình tự thực hiện
- Tổ chức, cá nhân nộp đơn xin giải thể hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản về vi phạm của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục ở mức độ phải giải thể;
- Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị kiểm tra, xác nhận lý do giải thể hoạt động. Sau khi kiểm tra Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định;
- Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Tờ trình xin giải thể của tổ chức hoặc cá nhân xin mở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;
+ Biên bản của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc vi phạm của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục ở mức độ phải giải thể;
+ Biên bản kiểm tra, xác nhận của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Thời hạn giải quyết
Không quy định.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có).
Kết quả thực hiện
Quyết định hành chính.
Lệ phí

Không

Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Luật Giáo dục năm 2005.
- Luật Giáo dục sửa đổi năm 2009.
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường Mầm non tư thục.