Thủ tục Đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Trình tự thực hiện
- Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, xem xét, có văn bản cho phép thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.
Việc cho phép thành lập hoặc không cho phép thành lập phải được trả lời bằng văn bản.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Tờ trình đề nghị thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.
+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ngư¬ời dự kiến phụ trách cơ sở giáo dục.
+ Văn bản nhận bảo trợ của một trường tiểu học cùng địa bàn trong huyện;
- Số lượng hồ sơ: Không quy định.
Thời hạn giải quyết
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có).
Kết quả thực hiện
Quyết định hành chính.
Lệ phí

Không

Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
- Hỗ trợ yêu cầu phổ cập giáo dục tiểu học của địa phư¬ơng;
- Được một trường tiểu học nhận bảo trợ và giúp cơ quan có thẩm quyền quản lí về các hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 31 của Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Có giáo viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 36 của Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Có phòng học theo quy định tại Điều 46 của Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ pháp lý
- Luật Giáo dục năm 2005.
- Luật Giáo dục sửa đổi năm 2009.
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường tiểu học.