Thủ tục Giải quyết trợ giúp trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em con gia đình chính sách, con đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em bị tai nạn thương tích

Trình tự thực hiện
- UBND cấp xã chuyển hồ sơ lên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, thành phố.
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, thành phố tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, chuyển hồ sơ và văn bản đề nghị trợ giúp kèm theo danh sách tổng hợp gửi về Sở lao động - Thương binh và Xã hội để Sở ra quyết định trợ giúp.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn xin trợ giúp (có xác nhận của chính quyền địa phương).
+ Văn bản đề nghị trợ giúp kèm theo danh sách tổng hợp của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, thị xã.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết
30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Kết quả thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội .
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội .
- Cơ quan phối hợp: Phòng lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố.
Lệ phí

Không.

Mẫu đơn

Không.

Yêu cầu
Không.
Căn cứ pháp lý
- Quyết định số 135/2003/QĐ-TTg ngày 09/7/2003 của Thủ t¬ớng Chính phủ về việc củng cố và phát triển Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.
- Thông t¬ư số 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2004 của Bộ Tài chính h¬ướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em.