Thủ tục Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ điều dưỡng

Trình tự thực hiện
- Nhận công văn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Lập danh sách đối tượng, chủ tịch ký xác nhận, đóng dấu.
- Chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ: Danh sách người có công hưởng chế độ điều dưỡng.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
Trong ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
Kết quả thực hiện
Xác nhận hồ sơ.
Lệ phí

Không.

Mẫu đơn

Không.

Yêu cầu
Không.
Căn cứ pháp lý
- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005.
- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối vứi người có công với cách mạng.