Thủ tục Giải quyết trợ cấp (hàng tháng hoặc một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng

Trình tự thực hiện
- Người có công giúp đỡ cách mạng làm bản khai.
- Uỷ ban nhân dân cấp xã căn cứ các giấy tờ qui định tại điểm 1.2 khoản 1 mục X phần I Thông tư này để xác nhận vào bản khai của từng người, lập danh sách kèm bản sao các giấy tờ chuyển Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách kèm bản sao các giấy tờ chuyển Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra, quyết định trợ cấp.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Bản khai cá nhân (mẫu số 10 - CC1).
+ Bản sao giấy chứng nhận Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc "Bằng có công với nước" hoặc Huân chương, huy chương kháng chiến.
+ Giấy xác nhận của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện trong trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong Bằng "Có công với nước", Huân chương, huy chương kháng chiến của gia đình.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
30 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp: Không.
Kết quả thực hiện
Quyết định hành chính.
Lệ phí

Không.

Mẫu đơn

- Bản khai cá nhân (Mẫu số 10 - CC1 Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006).

Yêu cầu
Không.
Căn cứ pháp lý
- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH 11 ngày 29/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/10/2005.
- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP, ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH, ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.