Thủ tục Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu

Trình tự thực hiện
- Xem xét báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu.
- Tiến hành kiểm tra, đánh giá từng nội dung có trong hồ sơ.
- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu (mô tả tóm tắt dự án, phần công việc đã thực hiện, phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu, phần kế hoạch đấu thầu, biểu kế hoạch đấu thầu, giải trình nội dung kế hoạch đấu thầu, phần công việc chưa đủ điều kiện để lập kế hoạch đấu thầu (nếu có), kiến nghị).
+ Bản sao các văn bản pháp lý làm căn cứ lập kế hoạch đấu thầu: Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, thiết kế dự toán được duyệt (nếu có), nguồn vốn cho dự án.
+ Kết quả thẩm định đề cương khảo sát, chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (đối với gói thầu tư vấn lập TKBVTC-DT).
+ Báo cáo thẩm định.
+ Bảng biểu, biểu và tài liệu khác đính kèm văn bản trình duyệt (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện
UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện
Phê duyệt.
Lệ phí

Không.

Mẫu đơn

Không.

Yêu cầu
Không.
Căn cứ pháp lý
- Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lưc từ ngày 1/4/2006.
- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.