Thủ tục Sửa đổi hồ sơ mời thầu

Trình tự thực hiện
Thông báo nội dung sửa đổi nội dung hồ sơ mời thầu sau khi đã phát hành hồ sơ mời thầu đến tất cả các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu.
+ Hồ sơ mời thầu.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện
UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện
Sửa đổi hồ sơ mời thầu.
Lệ phí

Không.

Mẫu đơn

Không.

Yêu cầu
Không.
Căn cứ pháp lý
- Luật Đấu thầu năm 2005.
- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.