Thủ tục Lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu hạn chế gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa

Trình tự thực hiện
- Lập danh sách nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm mời tham gia đấu thầu hạn chế.
- Phê duyệt danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu hạn chế.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ: Danh sách các nhà thầu mời tham gia đấu thầu.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
Không quy định.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện
UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện
Phê duyệt.
Lệ phí

Không.

Mẫu đơn

Không.

Yêu cầu
Không.
Căn cứ pháp lý
- Luật Đấu thầu năm 2005.
- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.