Thủ tục Thẩm định kết quả đấu thầu

Trình tự thực hiện
- Xem xét, kiểm tra các tài liệu có trong hồ sơ.
- Tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá.
- Nhận xét chung về kết quả đấu thầu ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về kết quả đấu thầu.
- Ban hành báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Hồ sơ mời thầu.
+ Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra Quyết định đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư.
+ Văn bản phê duyệt dự án hoặc dự toán (đối với mua sắm thường xuyên).
+ Văn bản phê duyệt kế hoạch đấu thầu.
+ Văn bản phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển (nếu có).
+ Văn bản phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu (nếu có).
+ Văn bản phê duyệt danh sách nhà thầu tham gia đấu thần hạn chế (nếu có).
+ Văn bản phê duyệt hồ sơ mời thầu.
+ Tài liệu về thiết kế kèm theo dự toán được duyệt (gói thầu xây lắp).
+ Văn bản phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật.
+ Văn bản phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.
+ Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, hợp đồng thuê tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp.
+ Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, biên bản dự thầu.
+ Các hồ sơ dự thầu và các tài liệu làm rõ, sửa đổi, bổ sung liên quan.
+ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của Tổ chuyên gia đấu thầu, tư vấn đấu thầu.
+ Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp.
+ Biên bản thương thảo hợp đồng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
20 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện
UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện
Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.
Lệ phí

Chi phí thẩm định kết quả đấu thầu = 0,01 % giá gói thầu, tối thiểu là 500.00đ và tối đa là 30.000.000đ.

Mẫu đơn

Mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.

Yêu cầu
Không.
Căn cứ pháp lý
- Luật Đấu thầu năm 2005.
- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.
- Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH ngày 15/8/2008 ban hành mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.