Thủ tục Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu

Trình tự thực hiện
- Nhận đơn kiến nghị của Nhà thầu tham gia đấu thầu.
- Thụ lý đơn, kiểm tra xác minh.
- Kết luận thông báo bằng văn bản cho nhà thầu kiến nghị được kết luận đúng (không xem xét giải quyết kiến nghị trong trường hợp kiến nghị của Nhà thầu không đáp ứng điều kiện nêu tại điều 60 Nghị định 58).
- Nếu Chủ đầu tư không giải quyết hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của Chủ đầu tư nhà thầu thì nhà thầu có kiến nghị đến cơ quan có thẩm giải quyết.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ: Đơn kiến nghị của Nhà thầu tham gia đấu thầu (tự lập).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện
UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện
Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu.
Lệ phí

Không.

Mẫu đơn

Không.

Yêu cầu
Không.
Căn cứ pháp lý
- Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lưc từ ngày 1/4/2006.
- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.