Thủ tục Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất

Trình tự thực hiện
- Họp Hội đồng thi đua khen thưởng cấp xã.
- Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân có thành tích (do đơn vị trình tóm tắt).
- Họp xét và ra Quyết định khen thưởng.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng cấp xã.
+ Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân có thành tích (do đơn vị trình tóm tắt).
+ Biên bản họp xét.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
02 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân.
Cơ quan thực hiện
UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện
Quyết định hành chính.
Lệ phí

Không

Mẫu đơn

Mẫu báo cáo thành tích (Mẫu số 06 Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ).

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003 có hiệu lực ngày 01/7/2004.
- Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, có hiệu lực ngày 01/6/2010; Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đối bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.
- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
- Quyết định 22/2010/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh “Ban hành quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời gian xét tặng Cờ Thi đua của UBND tỉnh, Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh”.