Thủ tục Đăng ký Chương trình hoạt đông tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

Trình tự thực hiện
- Nhận công văn của UBND cấp huyện. UBND cấp xã ra công văn hướng dẫn các cơ sở tôn giáo xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động trong năm.
- Nhận Chương trình, kế hoạch tổ chức của tổ chức tôn giáo cơ sở.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động.
- Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Công văn của UBND cấp huyện.
+ Công văn của UBND cấp xã.
+ Chương trình kế hoạch hoạt động của cơ sở tôn giáo.
+ Chương trình kế hoạch hoạt động của UBND cấp xã.
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Thời hạn giải quyết
Trong ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện
UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện
Đăng ký chương trình hoạt đông tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở.
Lệ phí

Không

Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004, có hiệu lực từ 15/11/2004.
- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số diều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.
- Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 28/5/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
- Quyết định 1158/QĐ-UBND ngày 09/6/2008 của UBND thị xã Tuyên Quang về việc ban hành Quy định tạm thời đối với hoạt động Ban quản lý đền, chùa trên địa bàn thị xã Tuyên Quang.