Thủ tục Đăng ký người vào tu

Trình tự thực hiện
- Nhận hồ sơ do tổ chức tôn giáo nộp.
- Kiểm tra hồ sơ.
- Họp Ban quản lý đền chùa.
- Ra Quyết định.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Danh sách người vào tu.
+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã nơi người vào tu có hộ khẩu thường trú.
+ Ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ (với người chưa thành niên vào tu).
+ Biên bản họp Ban quản lý đền chùa.
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Thời hạn giải quyết
07 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân, tổ chức.
Cơ quan thực hiện
UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện
Quyết định hành chính.
Lệ phí

Không

Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004, có hiệu lực từ 15/11/2004.
- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.