Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

Trình tự thực hiện
- Nhận thông báo của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo về việc tổ chức quyên góp.
- Cán bộ chuyên môn phụ trách lĩnh vực tôn giáo kiểm tra xem xét kế hoạch tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tham mưu cho lãnh đạo UBND ra văn bản chấp thuận.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Thông báo của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo về việc tổ chức quyên góp, mục đích, phạm vi, cách thức, thời gian.
+ Thông báo của UBND cấp xã.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
15 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện
UBND cấp xã
Kết quả thực hiện
Văn bản chấp thuận (UBND cấp xã giám sát việc tổ chức quyên góp).
Lệ phí

Không

Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004, có hiệu lực từ 15/11/2004.
- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.