Thủ tục Cấp Sổ nuôi vịt chạy đồng

Trình tự thực hiện
Chưa quy định.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ
Chưa quy định.
Thời hạn giải quyết
Chưa quy định.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân xã.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có).
Kết quả thực hiện
Sổ nuôi vịt chạy đồng.
Lệ phí

Không

Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Quyết định số 1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thuỷ cầm.
- Thông tư số 92/2008/TT-BNN ngày 19/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm.