Thủ tục Lập dự toán ngân sách nhà nước

Trình tự thực hiện
- Kế toán UBND cấp xã phối hợp với đội thuế cấp xã tính toán các khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.
- Các bộ phận thuộc UBND cấp xã, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và chế độ định mức, tiêu chuẩn lập dự toán chi ngân sách thuộc bộ phận mình.
- Ban tài chính cấp xã lập dự toán thu, chi và cân đối ngân sách trình UBND cấp xã báo cáo Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐND cấp xã để xem xét gửi HĐND cấp huyện và phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Kết quả tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm hiện hành và các năm trước.
+ Biểu mẫu tổng hợp dự toán ngân sách.
+ Tờ trình xin phê duyệt dự toán ngân sách trình HĐND cấp xã.
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Thời hạn giải quyết
7 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện
tổ chức.
Cơ quan thực hiện
UBND cấp xã.
Kết quả thực hiện
Lập dự toán ngân sách nhà nước.
Lệ phí

Không

Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Luật Ngân sách nhà nước năm 2002, có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2004.
- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.
- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước.
- Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.