141Thủ tục Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu
142Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
143Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp
144Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
145Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầu gói xây lắp quy mô nhỏ
146Thủ tục Phê duyệt hồ sơ mời thầu
147Thủ tục Phát hành hồ sơ mời thầu
148Thủ tục Làm rõ hồ sơ mời thầu
149Thủ tục Sửa đổi hồ sơ mời thầu
150Thủ tục Lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu hạn chế gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa
151Thủ tục Gửi thư mời thầu gói thầu tư vấn dịch vụ tư vấn, đấu thầu hạn chế, gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp
152Thủ tục Thẩm định kết quả đấu thầu
153Thủ tục Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
154Thủ tục Phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu
155Thủ tục Cung cấp và đăng tải thông tin trên báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu quá trình lựa chọn nhà thầu
156Thủ tục Cung cấp và đăng tài thông tin trên báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu
157Thủ tục Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu
158Thủ tục Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu