Đề xuất điều kiện đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất giống

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Ảnh minh họa

Dự thảo đề xuất hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư và thu hồi ngân sách nhà nước nguồn vốn sự nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” tại khoản 2, Mục III, Điều 1, Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Theo dự thảo, về hỗ trợ đầu tư sản xuất giống các cấp, ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất giống các cấp theo từng ngành cụ thể như sau:

Trồng trọt: Hỗ trợ chi phí sản xuất giống tác giả; siêu nguyên chủng; giống đầu dòng (hoặc tương đương); giống sạch bệnh; dòng/giống bố mẹ để sản xuất hạt lai F1; sản xuất hạt lai F1.

Lâm nghiệp: Hỗ trợ chi phí nhân giống cây lâm nghiệp bằng phương pháp nuôi cấy mô; chi phí nhân công thu hái hạt giống từ cây trội, rừng giống trồng, vườn giống để sản xuất cây giống.

Chăn nuôi: Hỗ trợ chi phí công kỹ thuật; chi phí thức ăn nuôi đàn giống cấp bố mẹ, đàn nhân giống; chi phí mua tinh, vật tư phối giống và thụ tinh nhân tạo cho gia súc.

Thủy sản: Hỗ trợ chi phí sản xuất dòng/giống bố mẹ; sản xuất giống sạch bệnh đối với một số đối tượng cần khuyến khích phát triển.

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân được ngân sách nhà nước đầu tư, hỗ trợ đầu tư thông qua dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với những dự án có nội dung hỗ trợ đầu tư sản xuất giống các cấp theo quy định trên phải đáp ứng 2 điều kiện sau:

1- Có đất triển khai sản xuất giống (do các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia dự án được giao quản lý, sử dụng; hoặc liên kết sản xuất giống thông qua hợp đồng; hoặc thuê, mượn...).

2- Có văn bản cam kết của các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia dự án về việc đảm bảo nguồn vốn đối ứng để thực hiện các hạng mục có ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư.

Ngoài ra, ngân sách Nhà nước cũng hỗ trợ đầu tư để thực hiện một số nội dung khác như: Hỗ trợ chi phí công kỹ thuật, chi phí thức ăn chăn nuôi cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống vật nuôi; hỗ trợ chi phí mua con giống cấp bố mẹ, chi phí công kỹ thuật, chi phí thức ăn chăn nuôi cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân xây dựng mô hình trình diễn công nghệ nhân giống vật nuôi từ nguồn giống của dự án.

Bên cạnh đó, hỗ trợ thuê chuyên gia nước ngoài chuyển giao công nghệ sản xuất giống; hỗ trợ chi phí quản lý dự án cho các chủ đầu tư; hỗ trợ chi phí hoạt động kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện.

Nhà nước thu hồi một phần kinh phí đầu tư, hỗ trợ đầu tư cho các nội dung thực hiện có sản phẩm bán ra thị trường; bao gồm: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống; xây dựng mô hình trình diễn công nghệ sản xuất giống; sản xuất giống các cấp. Mức thu hồi ngân sách Nhà nước thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính trên cơ sở đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Khoản 2, Mục III, Điều 1, Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ:

2. Phát triển sản xuất giống

- Nhiệm vụ: Nhập nội, mua bản quyền giống mới; bình tuyển cây đầu dòng, chọn lọc cây trội; xây dựng và chăm sóc vườn cây đầu dòng, rừng giống, vườn giống; sản xuất giống các cấp; bảo quản, chế biến hạt giống theo hướng công nghiệp; nhập công nghệ sản xuất giống, hoàn thiện công nghệ sản xuất giống; đào tạo, tập huấn; kiểm soát chất lượng giống...

- Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế 1.260 tỷ đồng; nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân 86.600 tỷ đồng.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

 

Tin cùng chuyên mục