90 năm Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 90 tuổi, ngành Tuyên giáo của Đảng cũng tự hào tuổi 90. Trong những thắng lợi vẻ vang của Nhân dân ta dành được 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự đóng góp vô cùng to lớn của ngành Tuyên giáo.

Ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 01/8” nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và kêu gọi binh lính đoàn kết với Nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc.

Tài liệu này được phát hành đã gây được dư luận rất lớn và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 01/8 trở thành mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Xuất phát từ lý do đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) đã quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm  Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Trải qua lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác Tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực Tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng. Kỷ niệm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020) là dịp để cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ làm công tác tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo, coi đó là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng.

Phát huy truyền thống của ngành, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy huyện và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành trong huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hàm Yên đã luôn chủ động tham mưu với cấp ủy huyện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác tuyên giáo, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Hàm Yên ngày càng vững mạnh.

Ban chỉ đạo 94 (nay là Ban Chỉ đạo 35 - Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng) cấp huyện hoạt động ngày càng nền nếp, tăng cường các hoạt động đấu tranh, đặc biệt trên mạng xã hội nhằm lan tỏa những thông tin tích cực trên các lĩnh vực, cổ vũ cán bộ, đảng viên nhân dân, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, gương diển hình tiêu biểu; việc làm theo của Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn giai đoạn 2016-2020 đã làm thay đổi đáng kể diện mạo thị trấn Tân Yên, nhà có số, ngõ xóm có tên; tô toa, vỉa hè được sửa chữa, xây dựng; các khu dân cư có hệ thống đèn đường chiếu sáng, khang trang, sạch đẹp hơn… Đặc biệt công tác học tập, quán triệt các văn kiện của Đảng, thông tin trong Đảng được chú trọng, đổi mới về hình thức, phương pháp đã nâng cao chất lượng học tập và ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện. Đội ngũ báo cáo viên từ huyện đến cơ sở được rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân; tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi các cấp và đạt kết quả cao.

90 năm xây dựng, trưởng thành, ngành Tuyên giáo của Đảng đã phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong công tác tư tưởng, tăng cường, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây cũng là dịp để cán bộ ngành Tuyên giáo và đông đảo cán bộ, chiến sĩ hoạt động trên lĩnh vực Tuyên giáo ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết các kỳ Đại hội của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Nông Thị Hồng Nhung - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hàm Yên

Tin cùng chuyên mục