Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang hướng dẫn Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2020.

Nhằm Củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về biên giới lãnh thổ, về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với các nước láng giềng. Ngày 03/2/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang đã có Hướng dẫn số 55-HD/BTGTU về Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2020.

Theo đó, đối với tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải quyết, quản lý và bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ký ngày 30 tháng 12 năm 1999); 03 văn kiện pháp lý: Nghị định thư về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18 tháng 11 năm 2009), Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18 tháng 11 năm 2009), Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18 tháng 11 năm 2009); tuyên truyền Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch Thác Bản Giốc và Hiệp định về tàu thuyền đi lại tại khu vực đi lại tự do ở cửa sông Bắc Luân.

Tuyên truyền về kết quả triển khai sau 10 năm hai nước ký kết 03 văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; công tác vận động người dân thực thi nghiêm túc hỗ trợ quản lý tuyến biên giới; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc đối với việc xây dựng và quản lý tuyến biên giới, hệ thống đường biên, cột mốc; về trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, công tác bảo đảm an ninh, trật tự; các hoạt động giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới...; tuyên truyền phòng, chống các hoạt động buôn người, buôn lậu, gian lận thương mại góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật, các quy định về quản lý biên giới như: vượt biên, xuất cảnh trái phép, truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do qua các vùng biên giới.

Tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, củng cố, tăng cường xây dựng tình cảm đoàn kết, truyền thống gắn bó lâu đời giữa nhân dân hai nước.

Đối với tuyến biên giới Việt NamLào: Tiếp tục tuyên truyền quan điểm của Việt Nam về vấn đề biên giới trên đất liền, việc thực hiện các Tuyên bố chung và Thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao; các thỏa thuận giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước; tuyên truyền về các văn bản pháp lý quan trọng liên quan đến biên giới Việt Nam - Lào, trong đó có “Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào” “Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào”. Tuyên truyền về công tác quản lý biên giới hai nước; việc thực hiện Thỏa thuận cấp Chính phủ về việc giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào.

Tuyên truyền về các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, kết quả hợp tác phát triển kinh tế giữa hai nước; về việc hai bên đang phối hợp hoàn thiện Đề án Quy hoạch và phát triển cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến 2050 trình Thủ tướng phê duyệt; tổng kết song phương việc thực hiện thí điểm mô hình kiểm tra một cửa một lần dừng” tại cặp cửa khẩu Lao Bảo - Đen Sa Vẳn.

Tăng cường tuyên truyền thông tin đối ngoại về tình hữu nghị, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề biên giới lãnh thổ, dân tộc tôn giáo hòng chia rẽ tình đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước.

Đối với tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia:Tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta trong việc giải quyết vấn đề biên giới Việt Nam - Campuchia trên cơ sở quan hệ láng giềng, đoàn kết, hữu nghị, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế; tập trung tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của các văn bản pháp lý về việc giải quyết biên giới Việt Nam - Campuchia.

Chủ động nắm thông tin, phân tích và tổng hợp tốt tình hình, diễn biến trong xã hội và tâm trạng nhân dân về các vấn đề có liên quan đến công tác biên giới.

Ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả với các quan điểm, thông tin và hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, biên giới, lãnh thổ nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Campuchia.

Về hình thức tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị tuyên truyền Thông qua các phương tiện báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội; thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia gắn với công tác thông tin đối ngoại và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2020.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chỉ đạo, định hướng, đôn đốc, kiểm tra việc tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2020.

Các cơ quan báo, đài của tỉnh; Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh; các địa phương, cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử, đặc san, thông báo nội bộ chủ động, phối hợp với các ngành triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2020. Tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, đúng định hướng, sát đối tượng, sát thực tiễn và hiệu quả.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với cơ quan liên quan chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về biên giới trên đất liền, gắn với tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2020; kịp thời nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

Cũng theo Hướng dẫn này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả tuyên truyền về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong báo cáo định kỳ hằng tháng./.

PV

Tin cùng chuyên mục