Chống tham nhũng là mệnh lệnh sống còn của Đảng

Ngày 1/2/2013, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 162-QÐ/TW thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban. Sau 10 năm thực hiện quyết định quan trọng này, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có những bước tiến quan trọng và thu được nhiều kết quả to lớn, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng và chế độ.

 

Lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 2/2/2023. (Ảnh: TTXVN)

Từ những nguy cơ mà tham nhũng có thể đe dọa đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ảnh hưởng đến sự sống còn của Đảng và chế độ, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Ngay khi nước nhà mới giành được độc lập, trong “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” tháng 10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra những nguy cơ mà đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng mắc phải như: làm việc trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo. Người đã dự báo và cảnh báo những nguy cơ mà đội ngũ cán bộ, đảng cầm quyền nếu không kiên quyết khắc phục, sửa chữa sẽ dễ dàng mắc phải. Đồng thời Người cũng nhiều lần đề cập đến việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đó là “giặc ở trong lòng”, “giặc nội xâm”.

Theo Người, tham ô, lãng phí và quan liêu có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và đều có chung một nguồn gốc sinh ra là chủ nghĩa cá nhân. Vì vậy, để phòng, chống có hiệu quả, không chỉ sử dụng pháp luật nghiêm minh mà còn cần phải “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

Từ việc xác định tham nhũng là nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ, Đại hội XIII của Đảng đã xác định: “Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...”.

Kết quả thực tế từ quyết tâm đó đã chứng minh công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua được Đảng ta tiến hành một cách trực tiếp, thường xuyên với sự tham gia, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, toàn dân và toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Kể từ năm 2013 đến nay, công cuộc phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả với những kết quả ấn tượng, không chỉ nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân trong nước và nước ngoài mà còn cả sự quan tâm, đánh giá cao từ nhiều tổ chức quốc gia trên thế giới.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đánh giá cao công cuộc lãnh đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu: “Tôi hoan nghênh nỗ lực chống tham nhũng và thúc đẩy quản trị tốt của ngài trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Giải quyết nạn tham nhũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình và an ninh trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới”.

Để giữ vững vai trò lãnh đạo và cầm quyền, để nâng cao uy tín trước Nhân dân, để thật sự xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, chống tham nhũng là mệnh lệnh sống còn của Đảng. Nhiệm vụ này dù khó khăn, nhiều thử thách, nhưng với quyết tâm cao, sự đồng lòng nhất trí của toàn Đảng, toàn dân, chắc chắc sẽ thành công.

 

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục