Đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo và xuất khẩu lao động tại Hàm Yên

Chiều ngày 14/6, Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành của sở LĐTB&XH tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và công tác đưa người lao động đi nước ngoài trên địa bàn huyện Hàm Yên năm 2024. Làm việc với đoàn có đồng chí Ma Phúc Dự, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và công tác đưa người lao động đi nước ngoài trên địa bàn huyện Hàm Yên năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG bền vững năm 2024, đồng thời chỉ đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện tích cực, chủ động tham mưu cho Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch triển khai thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chương trình để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp xử lý.

Lãnh đạo Sở Lao động TB và XH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Mục tiêu năm 2024, huyện Hàm Yên thực hiện giảm 680 hộ nghèo, giảm 2,2% tỷ lệ hộ nghèo chung toàn huyện đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 10,33% xuống còn 8,13% vào cuối năm 2024.

Phấn đấu duy trì tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu đạt tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đối với 03 xã Yên Thuận, Yên Lâm, Bằng Cốc đạt chuẩn nông thôn mới và 01 xã Thái Hòa đạt chuẩn nông mới nâng cao năm 2024.

Triển khai đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 là trên 15 tỷ 587 triệu đồng. Năm 2024 đã giải ngân là 954,96 triệu đồng. Lũy kế giải ngân từ năm 2021 đến nay đạt tỷ lệ 48,41% kế hoạch giai đoạn 2021- 2024.

Công tác quản lý đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian qua được huyện Hàm Yên chỉ đạo sát sao về công tác xuất khẩu lao động; coi xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp trọng tâm góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Trong 6 tháng đầu năm số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là: 56 người/100 chỉ tiêu được giao. Số lượng lao động được hỗ trợ chính sách: 11 người; tổng số tiền hỗ trợ: 756 triệu đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Dự phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc các phòng ban và các xã đã đề xuất những khó khăn trong việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, công tác quản lý triển khai thực hiện dự án ở một số xã còn hạn chế; công tác giám sát, đánh giá của chương trình còn chung chung. Tiến độ giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 còn chậm, đến thời điểm hiện nay mới đạt 5,32% kế hoạch. Tiến độ thực hiện một số tiểu dự án còn chậm... Việc phối hợp với doanh nghiệp xuất khẩu lao động trong công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ở một số xã, thị trấn chưa chặt chẽ, việc nắm tình hình lao động hết hạn trở về nước còn hạn chế… Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành đã đánh giá cao về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cũng như công tác quản lý đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đoàn cho biết những năm qua huyện Hàm Yên cũng là một trong những huyện giải ngân vốn cao so với các huyện trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Dự đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến của đoàn kiểm tra giám sát liên ngành và đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp thu, khắc phục và triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục