Hàm Yên học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 22/7, huyện Hàm Yên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc các cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang trong toàn huyện.

Tại Hội nghị học tập, các đại biểu đã được nghe, giới thiệu, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư gồm: Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Triển khai Chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thông tin thời sự trong Đảng quý II.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ, nắm vững những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng của Đảng; Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là việc thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người sẽ tạo ra sự chuyển biến về mặt nhận thức đối với mỗi cán bộ đảng viên, từ đó tạo ra sự chuyển biến về hành động, góp phần làm cho mỗi cán bộ đảng viên, trước hết phải tự tốt lên, tiến bộ hơn./.

PV

Tin cùng chuyên mục