Khai giảng Lớp bồi dưỡng đảng viên mới lớp đợt II, năm 2023

Ngày 7/8, Trung tâm Chính trị huyện Hàm Yên tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt II, năm 2023. Dự khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Ước, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Hàm Yên.

Đồng chí Nguyễn Văn Ước, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu khai giảng lớp học.

Tham gia lớp học có 65 học viên là những đảng viên dự bị đến từ các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Hàm Yên. Trong thời gian từ ngày 7-16/8, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề, gồm: Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Bảo vệ môi trường, quản lý phát triển xã hội; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Độc lập gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại biểu và học viên tại Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các đảng viên mới nâng cao trình độ lý luận chính trị; nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên. Đồng thời, nâng cao khả năng nhìn nhận của đảng viên mới trong việc tiếp cận các vấn đề xã hội.

Từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục tự phấn đấu, rèn luyện để đủ điều kiện và được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./. 

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục