Phát biểu bế mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)

Toàn văn phát biểu bế mạc của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Ngày 02 tháng 10 năm 2017).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu tại Hội nghị.  Ảnh: Thành Công

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã hoàn thành nội dung đề ra. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, sát thực trong từng lĩnh vực về công tác cán bộ, đồng thời thống nhất cao thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cấp tỉnh nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành, gửi Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 7 theo quy định.   

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 8 năm triển khai thực hiện Kết luận số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Chương trình hành động số 21 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV); Kết luận số 24 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 có thể khẳng định việc thực hiện chiến lược cán bộ đã được các cấp ủy từ tỉnh tới cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, các kết luận của Trung ương, Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác cán bộ đã có chuyển biến tích cực. Cấp ủy các cấp đã nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tổ chức cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Đội ngũ cán bộ của tỉnh đảm bảo về số lượng, nâng cao về chất lượng, có cơ cấu tương đối hợp lý, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, giữ vững phẩm chất cách mạng, luôn tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng; chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được quy hoạch, đào tạo cơ bản, đáp ứng yêu cầu; chú trọng đưa vào quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ có trình độ, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số trong cấp ủy, Hội đồng nhân dân các cấp luôn đạt và vượt yêu cầu của Trung ương; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ; các khâu trong công tác cán bộ, quy trình thực hiện việc đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ... được thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đội ngũ cán bộ đảm nhận các vị trí, chức danh lãnh đạo, quản lý từ tỉnh tới cơ sở đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đưa Tuyên Quang thoát khỏi tình trạng kém phát triển.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm như đã nêu trong báo cáo và các ý kiến thảo luận, đó là: đội ngũ cán bộ chưa ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; chất lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ có nơi, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài. Nhiều cán bộ chưa tâm huyết, chưa tận tụy với công việc, chưa chủ động sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc xây dựng quy hoạch cán bộ, quy hoạch còn khép kín, hình thức, hiệu quả chưa cao; việc bổ sung quy hoạch chưa thường xuyên; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số đưa vào quy hoạch chưa cao; việc đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu; quy hoạch cán bộ chuyên môn từng lĩnh vực chưa cân đối, hợp lý. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có lúc, có nơi chưa gắn với quy hoạch và nhu cầu cán bộ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công tác luân chuyển cán  bộ lãnh đạo giữa các xã còn hạn chế, việc cử cán bộ cấp xã đi đào tạo, bồi dưỡng mới chỉ quan tâm đến số lượng, chưa quan tâm đến cơ cấu, ngành nghề, chuyên môn được đào tạo; nội dung chương trình và phương pháp đào tạo cán bộ chậm đổi mới, chưa gắn với thực tiễn đặt ra. 

Những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ đó là rào cản, trở ngại trong việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội, đòi hỏi chúng ta phải có những giải pháp căn cơ, thiết thực, hiệu quả thực hiện tốt hơn công tác cán bộ trong thời gian tới.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập sâu rộng và phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc, cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm và mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ theo chỉ đạo của Trung ương, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Kết luận số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020 và Chương trình hành động số 21 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV); Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hai là, xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế về cán bộ và công tác cán bộ. Mọi chủ trương, nguyên tắc, quan điểm, giải pháp về công tác cán bộ phải được thể chế, cụ thể hóa bằng quy chế, quy định, quy trình bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, công khai, minh bạch. Tiếp tục đẩy mạnh dân chủ hóa công tác cán bộ, quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi tổ chức, cá nhân, người đứng đầu trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Trong từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; hoàn thiện quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá có gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ và cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên.

Ba là, đổi mới, triển khai đồng bộ các khâu: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, xây dựng và thực hiện chính sách cán bộ:

- Về đánh giá cán bộ: đây là một khâu quan trọng trong công tác cán bộ, đòi hỏi phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện và công tâm, lấy hiệu quả công việc làm thước đo phẩm chất và năng lực của cán bộ nhất là trong việc bố trí, sử dụng cán bộ, nhằm tạo động lực cho cán bộ cống hiến, nếu đánh giá không chính xác sẽ làm triệt tiêu động lực phấn đấu của cán bộ. Do đó, không được nể nang, né tránh trong công tác đánh giá cán bộ, phải gắn việc đánh giá cán bộ với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đánh giá để có những nhìn nhận đúng về phẩm chất, tài năng, chiều hướng phát triển để bố trí, sử dụng cán bộ cho phù hợp, hiệu quả. Ban Tổ chức Tỉnh ủy sớm nghiên cứu, tham mưu xây dựng quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chính đánh giá đối với từng chức danh cán bộ, quản lý các cấp sát hợp với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị theo đúng Quy định số 89 ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị.

- Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch theo tiêu chuẩn chức danh cán bộ, gắn lý thuyết với thực hành, kỹ năng xử lý các vấn đề nảy sinh từ thực tiễn đối với từng chức danh, ở từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực công tác. Việc đào tạo cán bộ phải phù hợp với nhu cầu thực tiễn, tránh tình trạng đào tạo để hợp lý hóa bằng cấp, không phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành công tác. Đẩy mạnh việc cập nhật kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp; có cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, thu hút người có phẩm chất, năng lực, trình độ vào các cơ quan trong hệ thống chính trị.

- Về công tác nhân sự: thực hiện đúng nguyên tắc, nhất quán về quan điểm giữa công tác quy hoạch cán bộ với việc bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác luân chuyển cán bộ, bố trí cán bộ ở những địa bàn, lĩnh vực khó để phát hiện người tài, nhằm rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý bảo đảm chất lượng; xây dựng cán bộ chủ chốt ở cấp trên nói chung phải kinh qua vị trí chủ chốt ở cấp dưới để đào tạo, thử thách cán bộ; khi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử phải đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đúng quy trình, quy định phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo, vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

Bốn là, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ quan, chi bộ, đảng bộ cơ sở về cán bộ và công tác cán bộ để kịp thời nêu gương cán bộ tốt, giúp đỡ cán bộ gặp khó khăn, ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc, cơ hội, thoái hóa, biến chất; phát hiện và uốn nắn những cơ quan, chi bộ, đảng bộ còn thiếu sót trong công tác cán bộ. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm gương mẫu thực hiện, có kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng về công tác cán bộ. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, sàng lọc đưa những cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, vô cảm với nhân dân, không hoàn thành nhiệm vụ ra khỏi bộ máy theo đúng tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Năm là, Việc đổi mới công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ phải được tiến hành đồng bộ trong cả hệ thống chính trị. Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, khách quan, có hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực tổ chức xây dựng đảng, có khả năng tham mưu, đề xuất tổng kết thực tiễn, dự báo tình hình, có trình độ, kỹ năng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thẩm định, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện có hiệu quả về công tác tổ chức cán bộ. Phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ trong sáng, gương mẫu, tinh thông.

Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị. Chúc các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác được giao.

Xin trân trọng cảm ơn.

Theo: TQĐT

Tin cùng chuyên mục