Thái Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung 8, khóa XII.

Trong 03 ngày 25-26-27/02/2019, xã Thái Sơn đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên trong xã.

Tại Hội nghị các đại biểu được báo cáo viên triển khai một số nội dung như: Kết luận số 37 Hội nghị Trung ương 8, khóa XII về tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 36 ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vũng kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Quy định số 08 ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, và nghe một số nội dung khác.

Thông qua hội nghị học tập, quán triệt, giúp cán bộ, đảng viên ở cơ sở năm bắt được những chủ trương đường lối của Đảng góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị 8 (khóa XII) tốt ở cơ sở./.

PV

Tin cùng chuyên mục