Hàm Yên cứu 500 ha lúa bị khô hạn

Vụ xuân 2010, Hàm Yên gieo cấy 3.284 ha lúa, trong đó có 2.500 ha lúa lai. Tuy nhiên, trong tổng diện tích lúa đã cấy, hiện có tới 500 ha bị khô hạn.

Xem nhiều

“Ý Đảng, lòng dân” trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Trong lịch sử ngàn năm chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những trang sử chói lọi nhất, có ý nghĩa lịch sử to lớn, đã đưa nước ta từ một thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, ...