Hàm Yên phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Hàm Yên đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành 16/16 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra, góp phần nâng tầm vị thế của huyện, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân.

 

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Ngay từ đầu nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, củng cố các tổ chức đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Việc phân công cấp ủy viên, cán bộ, công chức có liên quan tới dự sinh hoạt chi bộ nơi được phân công phụ trách và dự sinh hoạt với chi bộ, khu dân cư nơi cư trú, phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình được thực hiện có nền nếp. Từ đó, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, thực chất hơn. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, kết quả vượt kế hoạch đề ra, chất lượng đảng viên được kết nạp mới ngày càng được nâng cao, trong nhiệm kỳ huyện kết nạp được 918 đảng viên, đạt 141% kế hoạch.


Trung tâm thị trấn Tân Yên (Hàm Yên) trước ngày Đại hội.

Xác định tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, xem đây là một trong những yếu tố quyết định trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong toàn khóa, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm trên tất cả các lĩnh vực. Các chỉ thị, nghị quyết của BCH, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành, đặc biệt là các nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp hàng hóa, đúng với tình hình thực tế của huyện nên đã nhanh chóng phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với nhiều hình thức phong phú, thiết thực đã thực sự tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, huyện đã chú trọng đến việc đăng ký các nội dung, nhiệm vụ đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 đối với các tập thể cá nhân, nhất là đối với những cán bộ chủ chốt. Qua đó đã được các tổ chức đảng, cá nhân hưởng ứng thực hiện có hiệu quả, từ đó xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác. Hàng năm huyện có trên 90% chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có gần 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW và số 37-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng được triển khai nghiêm túc, kịp thời, nhất là trong khâu điều động, luân chuyển cán bộ và tinh giản biên chế cán bộ không chuyên trách cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố. Trong nhiệm kỳ, huyện đã thực hiện sắp xếp 5 đơn vị sự nghiệp cấp huyện, sắp xếp 40 điểm trường mầm non, tiểu học, sáp nhập giảm 38 thôn, tổ dân phố, giảm 184 người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố.


Giới thiệu sản phẩm cam sành tại Lễ hội Cam sành huyện Hàm Yên.

Bộ máy chính quyền các cấp bảo đảm tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên địa bàn và điều hành có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cũng không ngừng lớn mạnh, thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động, luôn hướng về cơ sở, chăm lo xây dựng và củng cố tổ chức hội, thu hút và tập hợp đoàn viên, hội viên, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Phát huy tiềm năng, phát triển kinh tế

Với những giải pháp đồng bộ, thường xuyên trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nhiệm kỳ qua, huyện Hàm Yên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành 16/16 chỉ tiêu chủ yếu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra. 

Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, sản xuất công nghiệp có bước phát triển nhanh. Thu nhập bình quân đầu người đạt 31,4 triệu đồng/năm, tăng bình quân 6,5%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Trong 5 năm qua, huyện có 6.129 hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 33,44% xuống còn 12,04%, giảm 21,4%.


Vùng chè sản xuất hàng hóa tại xã Tân Thành (Hàm Yên). Ảnh: Lý Thịnh

Trong phát triển nông nghiệp, huyện đề ra các nhóm giải pháp cụ thể thực hiện hiệu quả khâu đột phá về nông nghiệp hàng hóa bằng việc ban hành các chính sách hỗ trợ về hạ tầng, về quy hoạch đất đai, xúc tiến thương mại… giúp bà con nông dân thuận lợi hơn trong sản xuất. Đến nay, huyện Hàm Yên đã hình thành các vùng sản xuất tập trung như: Cam sành với diện tích 7.269 ha trên địa bàn 13 xã, thị trấn, giá trị sản xuất đạt trên 846,81 tỷ đồng, chiếm 65% giá trị sản xuất ngành trồng trọt; cây chè với diện tích 2.133 ha, giá trị sản xuất đạt trên 60,84 tỷ đồng/năm; diện tích mía nguyên liệu năm 2019 là 449,2 ha, giá trị sản xuất đạt 21,215 tỷ đồng/năm… Ngoài cây trồng chủ lực trên, các xã, thị trấn đã vận dụng linh hoạt phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, lựa chọn các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương để sản xuất hàng hóa cho thu nhập cao hơn trồng ngô, lúa, như: Cây chanh tứ mùa, cây bưởi, táo, thanh long, hoa cảnh, rau hàng hóa. Chăn nuôi cũng có bước phát triển mạnh, huyện đã thành lập 3 hợp tác xã chăn nuôi, bò, vịt bầu Minh Hương. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi năm 2019 đạt 445,6 tỷ đồng, chiếm 34,2% trong giá trị sản xuất nông nghiệp. Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt kết quả cao, bộ mặt nông thôn của huyện có nhiều khởi sắc. Năm 2020, huyện có 6 xã đạt nông thôn mới, bình quân đạt 15 tiêu chí/xã.

Với các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển phù hợp, lĩnh vực công nghiệp - thương mại trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực. Mạng lưới thương mại - dịch vụ phát triển đáp ứng nhu cầu trao đổi, lưu thông hàng hóa. Chính sách khuyến khích công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được triển khai có hiệu quả. Huyện đã thu hút được một số dự án đầu tư lớn như dự án sản xuất giày dép xuất khẩu, nhà máy thủy điện, nhà máy sản xuất gạch, nhà máy chế biến gỗ… Giá trị sản xuất công nghiệp của huyện năm 2020 đạt 1.230 tỷ đồng, bằng 113% mục tiêu Nghị quyết, tăng bình quân 6,2%/năm.

Cùng với những khởi sắc mạnh mẽ trên lĩnh vực kinh tế, nhiệm kỳ qua, huyện Hàm Yên tiếp tục tập trung chăm lo phát triển giáo dục toàn diện cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả. Đến nay, huyện có 51% số trường học đạt chuẩn Quốc gia. Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở được đầu tư hoàn thiện; chất lượng khám, chữa bệnh, trình độ chuyên môn, y đức của đội ngũ y, bác sỹ được nâng lên, bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Huyện có 100% số trạm y tế xã có bác sỹ; 100% thôn, tổ dân phố có nhân viên y tế; 16/18 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội, lao động việc làm được quan tâm; các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong huyện ngày càng được nâng lên.

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 là tiền đề quan trọng, tạo động lực để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng nhất của huyện Hàm Yên là hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới gắn với phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp hàng hóa hiệu quả, bền vững.

Theo: TQĐT

Tin cùng chuyên mục