Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức vận tải hành khách bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19

Ngày 11/10/2021, UBND tỉnh Tuyên Quang có Công văn số 3863 /UBND-ĐTXD về việc triển khai thực hiện Công điện số 1322/CĐ-TTg ngày 10/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh có ý kiến như sau: Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động thực hiện và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nội dung yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Thông báo số 263/TB-VPCP ngày 08/10/2021 của Văn phòng Chính phủ (tại Văn bản số 3859/UBND-ĐTXD ngày 09/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) bảo đảm kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Công điện số 1322/CĐ-TTg, ngày 10/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ:

Tin cùng chuyên mục