Triển khai hỗ trợ người dân Hàm Yên gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ngày 30/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang có Quyết định số 468/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và dự toán kinh phí hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Hàm Yên gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, Ủy ban dân dân tỉnh đã phê duyệt danh sách và dự toán kinh phí hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Hàm Yên gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

Tổng số người trên địa bàn huyện được hỗ trợ là: 3.113 người, với số tiền 4.669.500.000 đồng (Bốn tỷ, sáu trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm nghìn đồng). Mỗi người sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng /tháng; thời gian hỗ trợ 03 tháng.

Cũng trong ngày 30/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 469/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và dự toán kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Hàm Yên gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, tổng số người  có công với cách mạng trên địa bàn huyện Hàm Yên gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là 710 người; số tiền hỗ trợ: 1.065.000.000 đồng (Một tỷ, không trăm sáu mươi lăm triệu đồng).

Trong đó: Người có công với cách mạng: 420 người; số tiền: 630.000.000 đồng;

Thân nhân người có công với cách mạng: 290 người; số tiền: 435.000.000 đồng.

Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng; thời gian hỗ trợ: 03 tháng.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chính quyền địa phương khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng được phê duyệt bảo đảm an toàn, đúng đối tượng, đúng chính sách, công khai, minh bạch, đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

PV

Tin cùng chuyên mục