Hàm Yên đánh giá, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022

Ngày 18/10, UBND huyện Hàm Yên họp đánh giá, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022. Đồng chí Ma Phúc Dự, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Dự phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Hàm Yên có 18/18 xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Phân theo trình độ phát triển, toàn huyện có 124/283 thôn đặc biệt khó khăn, chiếm 44,28%.

Theo quy định tại Quyết định số 861, ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay số xã được phân định: Xã khu vực III gồm 8 xã; Xã khu vực II gồm 1 xã; Xã khu vực I gồm 9 xã. Huyện đã ban hành 3 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án và 3 Quyết định phân công nhiệm vụ để triển khai Chương trình.

Đến nay tổng kinh phí được tỉnh cấp tạm ứng là 269 triệu đồng để thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư cho 7 công trình thuộc dự án 4, dự án 5 của Chương trình, trong đó: Dự án 4 Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc cho 5/25 đầu điểm công trình, tổng kinh phí tạm ứng 84 triệu đồng; Dự án 5 Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho 2/2 đầu điểm công trình, tổng kinh phí tạm ứng 185 triệu đồng. Tiến độ thanh toán đến hết 31/12/2021 giải ngân 100% số kinh phí.

Huyện đã ban hành kế hoạch số 263 ngày 5/10/2022 thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện Hàm Yên giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 428 về giao kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022; Chỉ đạo rà soát danh sách hỗ trợ đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt thuộc Dự án 1; Giao các phòng chuyên môn tham mưu Dự thảo Quyết định giao kế hoạch vốn ngân sách trên địa bàn huyện.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn vướng mắc khi triển khai Chương trình. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Dự yêu cầu Phòng Dân tộc huyện làm rõ các đầu điểm phần việc cần triển khai, nhất là đối với UBND các xã, thị trấn để đảm bảo tiến độ thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện.

Trong Quý 4, năm 2022, UBND huyện tiếp tục giao một số Phòng liên quan tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện thông qua các danh mục, dự án thực hiện nguồn vốn đầu tư phát triển xong trước ngày 25/10/2022… Đề nghị Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát các đối tượng được vay vốn đảm bảo đúng đối tượng và các quy định của Chương trình; UBND các xã, thị trấn chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện chuẩn bị các điều kiện như: Công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng xây dựng cơ sở hạ tầng, rà soát các đối tượng người dân được thụ hưởng của chương trình ngay sau khi phê duyệt kinh phí để triển khai kịp thời./.

Toàn Thắng

Tin cùng chuyên mục