Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019

Ngày 14/6/2020, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên có Thông báo số 73/TB-UBND về danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019

Tin cùng chuyên mục