Ân tình Hàm Yên

Nhạc: Đức Liên
Thơ: Ngọc Hiệp
Video không hợp lệ