Hàm Yên đẩy mạnh công tác đào tạo nghề

Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, kỹ năng nghề gắn với giải quyết việc làm góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo bền vững. Những năm ...

Xem nhiều