Thái Sơn đẩy mạnh công tác giảm nghèo

Thực hiện công tác giảm nghèo năm 2019, hiện nay xã Thái Sơn đã và đang thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời ...

Cách giảm nghèo ở Thành Long

Trong những năm qua cấp ủy, chính quyền xã Thành Long đã và đang nỗ lực thực hiện các giải pháp giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh ...

Nâng hạn mức vốn vay chính sách

Nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn của người dân tại mọi vùng miền trong toàn quốc, từ tháng 3/2019, NHCSXH đã chính thức nâng mức cho vay tối đa đối ...

Xem nhiều

Nâng hạn mức vốn vay chính sách

Nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn của người dân tại mọi vùng miền trong toàn quốc, từ tháng 3/2019, NHCSXH đã chính thức nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ vay phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi. Đây ...

Hùng Đức đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Hỗ trợ người dân về kiến thức khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, vốn sản xuất và thực hiện tốt các dự án phát triển sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển các cây trồng thế mạnh của địa phương để ...

Thái Sơn đẩy mạnh công tác giảm nghèo

Thực hiện công tác giảm nghèo năm 2019, hiện nay xã Thái Sơn đã và đang thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến khích người dân tự giác nâng cao ý thức trong công tác ...

Hàm Yên cải thiện đời sống người dân vùng khó khăn

Từ nguồn vốn Chương trình 135, nhiều năm qua các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn của huyện Hàm Yên được hỗ trợ xây dựng hạ tầng, phát triển sản xuất, từng bước cải thiện đời sống, tạo diện mạo nông thôn mới.