Địa chỉ

Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại

0273 843 218 - 0273 841 426

Fax