Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN HÀM YÊN

Đ/c HOÀNG THỊ XUYẾN
Phó Chủ tịch HĐND huyện 

Ð/C NGUYỄN DUY HÒA

Chủ tịch HĐND huyện

 

 

 

CÁC BAN HĐND HUYỆN HÀM YÊN

I BAN KINH TẾ - XÃ HỘI  
1 Nhữ Thị Tuyết Thanh Trưởng ban
2 Nguyễn Văn Hòa Phó trưởng ban
II BAN PHÁP CHẾ  
1 Tống Xuân Quang Trưởng ban
2 Hoàng Thị Minh Ngọc Phó trưởng ban
III BAN DÂN TỘC  
1 Lục Thị Vượng Trưởng ban
2 Đặng Thị Hồng Nhung Phó trưởng ban