Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN HÀM YÊN

Đ/c HOÀNG THỊ XUYẾN
Phó Chủ tịch HĐND huyện 

Đ/C ĐỖ ĐỨC CHIẾN
Chủ tịch HĐND huyện

 

 

 

CÁC BAN HĐND HUYỆN HÀM YÊN

I BAN KINH TẾ - XÃ HỘI  
1 Nguyễn Duy Hòa Trưởng ban
2 Phạm Thị Thúy Phó trưởng ban
II BAN PHÁP CHẾ  
1   Trưởng ban
2 Lục Thị Vượng Phó trưởng ban
III BAN DÂN TỘC  
1   Trưởng ban
2 Bàn Đức Hiếu Phó trưởng ban