Huyện ủy huyện Hàm Yên

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY HUYỆN HÀM YÊN NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

Ð/C ĐỖ ĐỨC CHIẾN
Phó Bí thư Huyện ủy

Ð/C MAI HỒNG HÀ

Bí thư Huyện ủy

Ð/C NGUYỄN DUY HÒA
Phó Bí thư Huyện ủy

 

 

 

Ð/C NGUYỄN VĂN ƯỚC
Ủy viên

 

Ð/C NHỮ THỊ TUYẾT THANH
Ủy viên

 

Ð/C ĐỖ VĂN HÒA

Ủy viên

 

Đ/C TỐNG XUÂN QUANG
Ủy viên

 

Đ/C HOÀNG THỊ XUYẾN
Ủy viên

 

 

 

Đ/C NGUYỄN VĂN MẬU
Ủy viên

 

 

 

Đ/C LÊ ANH TUẤN

Ủy viên

 

 

 

BAN CHẤP HÀNH ÐẢNG BỘ HUYỆN HÀM YÊN NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

1 Mai Hồng Hà Bí thư Huyện uỷ
2 Nguyễn Duy Hòa Phó Bí thư Huyện uỷ
3 Đỗ Đức Chiến Phó Bí thư Huyện uỷ
4    
5 Nguyễn Văn Mậu Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy
6 Lê Anh Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy
7 Đỗ Văn Hòa Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy
8 Nhữ Thị Tuyết Thanh Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy
9 Nguyễn Văn Ước Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy
10 Tống Xuân Quang Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy
11 Hoàng Thị Xuyến Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy
12 Ma Phúc Dự Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
13 Nguyễn Thị Thuỳ Dương Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
14 Chúc Đình Đạo Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
15 Bàn Đức Hiếu Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
16 Đàm Ngọc Hưng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
17 Phùng Thị Tuyết Mai Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
18 Nguyễn Việt Phương Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
19 Nguyễn Duy Phượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
20 Trịnh Quốc Sáng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
21 Trần Danh Tuyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
22 Đỗ Mạnh Thống Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
23 Sầm Văn Dinh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
24 Nông Quang Sự Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
25 Nguyễn Văn Sơn  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
26 Nguyễn Thị Hồng Ngoan Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
27 Phạm Minh Tiến Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
28 Đoàn Cải Lương Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
29 Phùng Văn Tài Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
30 Phùng Duy Bảo Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
31 Ma Văn Liên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
32 Cấn Văn Tuấn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
33 Ma Thị Tuyết Mai Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
34 Phạm Thị Thúy Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện