Tỉnh Tuyên Quang: Thực hiện phương án tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 từ ngày 04/4/2022

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Công văn số 1068 /UBND-THVX, ngày 02/4/2022 về việc Thực hiện phương án tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo từ ngày 4-4-2022, đối với các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn cấp xã có phân loại cấp độ dịch ở mức độ 1 (vùng xanh), mức độ 2 (vùng vàng) trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đi học trực tiếp.

Đối với các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn cấp xã có phân loại cấp độ dịch ở mức độ 3 (vùng cam) trẻ em mầm non nghỉ học, học sinh lớp 1 đến lớp 6 căn cử tình hình thực tế để tổ chức dạy học trực tiếp, trực tuyến linh hoạt theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Học sinh từ lớp 7 đến lớp 12, học viên giáo dục thường xuyên học trực tiếp.

Khi địa phương cấp xã ở cấp độ 4 (vùng đỏ) thì trẻ mầm non nghỉ học, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên học trực tuyến.

Đồng thời, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện hiệu quả phương án dạy học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn quản lý, bảo đảm công tác phòng, chống dịch an toàn, hiệu quả và theo đúng chỉ đạo của tỉnh.

 

- Download Biểu phân loại cấp độ dịch tại các xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang:

Tin cùng chuyên mục