Không còn một số khoản phụ cấp từ ngày 1-7-2024

Thực hiện chính sách tiền lương mới, từ ngày 1-7-2024, người lao động sẽ không còn mộ số khoản phụ cấp.

Cụ thể là: Phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức).

- Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ).

- Phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội.

- Phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản).

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Dự kiến, tiền lương tháng của người lao động sẽ tăng lên từ ngày 1-7-2024 (ảnh minh họa).

Theo quy định mới, chính sách tiền lương tiếp tục áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động; phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, tòa án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường...).

Chính sách tiền lương mới cũng gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Việc sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành nhằm bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương. Mặc dù bãi bỏ hoặc gộp một số chế độ phụ cấp, nhưng theo cách tính tiền lương mới, dự kiến, khoản tiền lương nhận về hằng tháng của số đông người thụ hưởng sẽ tăng hơn so với hiện nay.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục